NEWS

AZERBAIJAN

NATURE

General information on nature of Azerbaijan

Favourable natural and geographical conditions of Azerbaijan caused the settling of people on its territory...

More

HISTORY

ECONOMY

General information

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır...

More

Industry

Müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı düşünülmüş mühüm proqramlardan biri də modern sənayeləşmədir. Son illərdə yeni dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilən uğurlu siyasət...

More

Regional development

2003-cü ildən başlayaraq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın yeni iqtisadi siyasət strategiyası həyata keçirilməyə başladı. Dövlət başçısının prezidentlik fəaliyyətində verdiyi...

More

CULTURE

SOCIETY

GOVERNMENT

General information

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir. Ənənəvi hakimiyyətlər bölgüsü konsepsiyasına uyğun olaraq Konstitusiya müəyyən edir ki, icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur...

More

INTERNATIONAL COOPERATION

GARABAGH

Garabagh history

Karabakh is one of the most ancient regions of not only Azerbaijan but also the entire world. The site of the most ancient human beings was found in the Azykh cave of this region. It proves Azerbaijan...

More

Armenian aggression against Azerbaijan

The Armenia's claims on Azerbaijani lands, as well as the Upper Karabakh formed pars of its strategy of the establishment of the Great Armenia...

More

Khojaly genocide

The Khojaly genocide is one of the most terrible and tragic pages of Azerbaijan history. It should be mentioned that Azerbaijan has endured ethnic cleansing and genocide...

More