НОВОСТИ

АЗЕРБАЙДЖАН

ПРИРОДА

Azərbaycanın təbiəti haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan ərazisinin əlverişli təbii-coğrafi mühiti hələ qədimdən insanların burada məskən salmasına şərait yaratmışdır...

Подробнее

ИСТОРИЯ

ЭКОНОМИКА

Общая информация

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır...

Подробнее

Промышленность

Müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı düşünülmüş mühüm proqramlardan biri də modern sənayeləşmədir. Son illərdə yeni dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilən uğurlu siyasət...

Подробнее

Региональное развитие

2003-cü ildən başlayaraq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın yeni iqtisadi siyasət strategiyası həyata keçirilməyə başladı. Dövlət başçısının prezidentlik fəaliyyətində verdiyi...

Подробнее

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

Общая информация

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir...

Подробнее

СОТРУДНИЧЕСТВО

АРМЕНИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН, НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ

Общая информация

"Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" bölməsi bu problemin hərtərəfli öyrənilməsinə imkan verən səkkiz əsas yarımbölmədən ibarətdir...

Подробнее

Армянская агрессия

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı iddiaları onların "Böyük Ermənistan" yaratmağa yönəlmiş strateji planlarının tərkib hissəsidir...

Подробнее

Ходжалинский геноцид

Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının on illiyi...

Подробнее