ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

Bütün müasir siyasi sistemlər kimi Azərbaycanın siyasi sisteminə də çoxpartiyalılıq, plyuralizm xasdır. Siyasi partiyalar qanunverici və yerli özünüidarəetmə orqanlarında təmsil olunmaq vasitəsi ilə dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək imkanı qazanır.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının siyasi partiya və ya müxtəlif ictimai birliklərdə fəaliyyəti ilə bağlı hüquqları  Konstitusiyasınn 58-i maddəsində təsbit olunmuşdur.

Выписка из Конституции Азербайджанской Республики:

Статья 58. Право на Объединение.

I. Каждый обладает правом свободно объединяться с другими.

II. Каждый обладает правом создавать любое объединение, в том числе политическую партию, профессиональный союз и другое общественное объединение, или вступать в уже существующее объединение. Свободная деятельность всех объединений гарантируется.

III. Никто не может быть принужден вступать в какое-либо объединение или оставаться его членом.

IV. Запрещаются объединения, преследующие цель насильственно свергнуть законную государственную власть на всей территории Азербайджанской Республики или в какой-либо ее части.

Деятельность объединений, нарушающих Конституцию и законы, может быть прекращена только в судебном порядке.

Hal- hazırda Azərbaycan Respublikasında hakim partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyası  öz sıralarında 700 000 dən artıq vətəndaşı birləşdirən sağ mərkəzyönümlü siyasi partiyadır.

Yeni Azərbaycan Partiyasının Proqramında irəli sürülmüş əsas vəzifələr dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin qurulması, vətəndaşların dinc və firəvan həyatının təmin edilməsidir. Partiya məfkurəsinin əsasını təşkil edən müstəqil dövlətçilik, qanunçuluq, azərbaycançılıq, yaradıcı təkamül, vətəndaş həmrəyliyi və sosial ədalət prinsipləri YAP-ın qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsinin ideya təminatı olaraq mahiyyətcə Azərbaycanın siyasi gələcəyinin də ideya bazasını şərtləndirmiş olur.

В настоящее время в Азербайджанской Республике действуют 55 политических партий, прошедшие государственную регистрацию.

 

Информация о политических партиях, зарегистрированных в Азербайджанской Республике

Название партии

Дата регистрации

Адрес

1.

Партия национальной независимости Азербайджана

17.07.1992

Баку, проспект Азадлыг 4

2.

Партия возрождения и прогресса Азербайджана

24.07.1992

Баку, Нахчыванская улица 1, квартира 23

3.

 Народно-демократическая партия
Азербайджана

11.08.1992

Ул. Достлук, 24, город Сумгаит

4.

Партия родины («Ана Вэтэн») 

11.08.1992

Баку, улица Алиярф Алиева, Наримановский район, 3

5.

Национал-демократическая познавательная партия

11.08.1992

Баку, 4-й м / ц, ул. Тагизаде, 68, квартира 40

6.

Азербайджанская Сельская Партия

23.09.1992

Ул. Г.Гаджиева, 4, Баку

7.

Партия гражданской солидарности

03.11.1992

Ул. А. Ализаде, 9, Баку
Баку, Натаванская трасса 1 (фактический адрес)

8.

Партия равенства

08.12.1992

Баку, р. Бинагади, пос. Дарнагул, корпус 3097, Здание Жилого Комплекса № 2

9.

Партия «Бирлик»

18.12.1992

Ул. С. Рустамова 35, квартира 53

10.

Партия «Новый Азербайджан»

18.12.1992

Баку, проспект Бюльбюля, 13

11.

Национальное единство

13.01.1993

Ул. А.Топчубашова, 62/11, Баку

12.

Единая Азербайджанская Партия

13.01.1993

Ул. Р. Багирова, 28, квартира 16

13.

Всемирная партия демократического Азербайджана

10.02.1993

Улица Рафиева, 25, Баку

14.

Независимая Азербайджанская Партия

10.02.1993

Ул. А.Аббасзаде, 17, город Баку

15.

Партия национального спасения

03.03.1993

Баку, Нахчыванский Ул. 58, квартира 25

16.

Партия соотечественников 

12.03.1993

Ул. Мехмандарова, 18, Баку
Г. Баку, ул. Сараева, 13а (фактический адрес)

17.

Партия Надежды Азербайджана

05.05.1993

Ул. Мехманова, 18, Баку
Г. Баку, ул. Сараева, 13а (фактический адрес)

18.

Партия "Горгуд"

10.11.1993

Баку, улица Инглаб 1, квартира 214

19.

Партия Национального Движения Азербайджана

02.03.1994

Баку, 36, Пресс Авеню

20.

Коммунистическая партия Азербайджана 

02.03.1994

Баку, улица Хосров Рузбех 44/46, квартира 27
Баку, улица Агаева, 534 (фактический адрес)

21.

Азербайджанская Национальная
Государственная Партия

12.10.1994

Ул. Зардаби, 88а, Баку

22.

Партия патриотов Азербайджана

12.10.1994

153, 28 мая, улица Дилара Алиева, Баку

23.

Партия Демократических Предпринимателей Азербайджана

17.05.1994

Улица Алибей Гусейнзаде, 66, Баку

24.

Партия Альянс во имя Азербайджана 

22.06.1995

Ул. А. Алекперова, 93, Баку

25.

Партия Демократического Просвещения Азербайджана

04.08.1995

Баку, ул. Мамедова, 3/20, Баку

26.

Партия социального благоденствия Азербайджана

04.08.1995

Ул. Тебриз, 92, Баку

27.

Либеральная партия Азербайджана

14.08.1995

Баку, 370001, ул. Г.Гаджиева, 1/15
Баку, Свобода 72 (фактический адрес)

28.

Социал-демократическая партия Азербайджана

01.09.1995

Пр. Азадлыг 200, Бинагадинский район, Баку

29.

Партия Народного фронта Азербайджана

01.09.1995

Улица Хагани, 33, Баку

30.

Объединенная Коммунистическая Партия Азербайджана

19.09.1995

Ул. А.Гарайбейли, 67/71, Баку 2

31.

Партия социальной справедливости

11.12.1998

Улица Мамедалиева, 9, Баку, 13/15

32.

Партия Национального Конгресса

11.12.1998

Улица Низами, 48, Баку, квартира 10

33.

Партия единства

11.12.1998

Ул.З.Алиева, 23, Баку, квартира 52/54

34.

Республиканская партия Азербайджана

09.07.1999

Ул. Тебриз, 86, Баку

35.

Азербайджанская Народная Партия

09.07.1999

Баку, Нахчыванская улица, 27, квартира 47

36.

Либерально-демократическая партия Азербайджана

09.07.1999

Баку, Азим Азимзаде, дом 4

37.

Демократическая партия Азербайджана

03.02.2000

Баку, 370008, улица Аладдафа Ализаде, 13

38.

Партия «Азербайджанские бои»

27.05.2000

Ул. Расул Рза, 20, Баку

39.

Партия "Справедливость"

08.05.2002

Баку, улица Гаджибейли 2

40.

Партия национального единства

08.05.2002

Баку, улица Б. Сафароглу, 195
Ул. Т.Алиева, 67/71, город Баку (фактический адрес)

41.

Партия современного равенства

08.05.2002

Баку, 8 м / р, дом 23а, квартира 71

42.

Свободная республиканская партия Азербайджана

08.05.2002

Ул. Г.Алиева, 15, квартира 68

43.

Великая партия 

12.08.2005

Ул. А. Азимзаде, 4, Низаминский район, Баку

44.

Партия свободы

12.08.2005

Баку, 24, Пресс Авеню

45.

Азербайджанская Демократическая Реформа Политическая Партия

12.08.2005

Баку, Сабаильский район, проспект Нефтчилер 65, квартира 5

46.

Партия Народного Фронта Азербайджана

12.08.2005

Баку, ул. Аширим, 70а

47.

Партия прогресса Азербайджана

12.08.2005

Ул. Лермонтова 113, Сабаильский район, Баку,
квартира 61

48.

Партия Великого Азербайджана

12.08.2005

Ул. Мустафаева, 27/121, Баку

49.

Партия Эволюции Азербайджана

12.08.2005

Ул. М. Хади 65, квартира 112

50.

Партия Гражданского Союза

12.08.2005

Баку, пос. Бульбула, улица С.Бахлулзаде 89в, дом 29

51.

Классический Народный Фронт Партии

31.01.2007

Баку, Наримановский район, улица А.Нейматулла 18

52.

Партия гражданства и развития

10.08.2007

Ул. Ш. Бадалбейли, 69, 

53.

Национально-Демократическая Партия Азербайджана

24.12.2008

Баку, Ясамальский район,
улица А. Алекперова, дом 10

54.

Партия разъяснений

19.11.2009

Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, дом 70, квартира 188

55.

Партия Национального Возрождения

31.05.2011

Ул. Мамедзаде, 5/7, Наримановский район, Баку