АЗЕРБАЙДЖАН-ОБСЕ

30-го января 1992 года Азербайджан был принят членом СБСЕ (с 1-го января 1995 года ОБСЕ). Надо отметить, что СБСЕ была первой Европейской организацией, куда входил Азербайджан.

Начиная с февраля 1992 года, армяно-азербайджанский конфликт в соответствии с принципами СБСЕ превратился в объект внимания членов-государств этой организации. С этой целью в середине февраля первая специальная миссия СБСЕ побывала в Азербайджане. 27-28-го февраля на заседании Комитета Высших Должностных Лиц (КВДЛ) СБСЕ впервые были проведены обсуждения по армяно-азербайджанскому конфликту. В документе, где подтверждается принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджанской Республике, нашло свое отражение призыв к мирному регулированию конфликта при условии без изменения границ.

24-го марта 1992 года на первой дополнительной встрече Совета Министров Иностранных Дел (СМИД) СБСЕ было обсуждено положение в Нагорном Карабахе. На встрече было принято решение о созыве Минской конференции по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

20-го декабря 1993 года Азербайджан присоединился к Парижской Хартии СБСЕ.

5-6-го декабря 1994 года был проведен Будапештский саммит ОБСЕ. В результате Будапештского саммита с 1-го января 1995 года СБСЕ превратилась в общеевропейскую организацию - ОБСЕ, которая определяет правила цивилизованного совместного проживания новой Европы, обеспечивает защиту мира, демократию и права человека, осуществляет безопасность и принципы взаимовыгодного сотрудничества стран-членов и имеет механизмы самоуправления.

В Будапештском Саммите впервые было решено создать миротворческие силы, способные в рамках ОБСЕ участвовать в мероприятиях Европейской безопасности, и отправить их в зоны конфликтов. Государства-члены пришли к согласию об отправке первых миротворческих многонациональных военных частей в Нагорно-Карабахский регион под руководством ОБСЕ. Кроме этого, в Будапеште в рамках Минского процесса был учрежден институт совместного председательства. Конкретным итогом работы Будапештского саммита по армяно-азербайджанскому конфликту является принятие резолюции под названием "Усиление деятельности ОБСЕ в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом".

По результатам Будапештского Саммита 20-го января 1994 года в Вене была учреждена Группа планирования Высокой Степени (ГПВС), состоящая из военных представителей, назначенных странами-членами по армяно-азербайджанскому конфликту.

Когда был учрежден институт совместного председательства Минского процесса, этим институтом вначале руководили Финляндия и Россия, а с 1995-го по 1997 год - Швеция и Россия.

28-го августа 1995 года была учреждена должность Личного Представителя Действующего Председателя ОБСЕ по конфликту, находящемуся в обсуждении Минской конференции ОБСЕ. С 1-го января 1997 года эту должность исполняет посол Анджей Каспрчик (Польша).

В Лиссабонском саммите ОБСЕ, проходившем 2-3-го декабря 1996 года, 54 государства-члены приняли Декларацию под названием "модель обшей и всесторонней безопасности в Европе в XXI веке". В Декларации отмечены угрозы, направленные против стран-членов и была особо подчеркнута важность совместного сотрудничества для устранения этих угроз.

В Лиссабонской встрече на высшем уровне государства-члены ОБСЕ согласились (кроме Армении) со следующими принципами по решению армяно-азербайджанского конфликта:

1. Территориальная целостность Армянской Республики и Азербайджанской Республики;

2. Предоставление Нагорному Карабаху статуса самой высокой степени самоуправления в составе Азербайджана;

3. Обеспечение безопасности всего населения Нагорного Карабаха.

С первого января 1997 года США, Россия и Франция руководят Минским Процессом ОБСЕ в качестве Сопредседателей.

Состав Минской группы на сегодняшний день (по сообщению официального сайта ОБСЕ):

США, Германия, Азербайджан, Белоруссия, Армения, Швеция, Италия, Королевство Нидерланды, Португалия, Россия, Турция, Финляндия, Франция.

1999-cu ildə İstanbulda keçirlən ATƏT-in üzv ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının növbəti Zirvə görüşündə iştirak edən Azərbaycan İstanbul Bəyannaməsinə və Avropa Təhlükəsizliyi Xartiyasına qoşulmuşdur. İstanbul Zirvə toplantısında da Azərbaycan öz ədalətli mövqeyini dünyaya bəyan etmək üçün mühüm addımlar atdı. İstanbul sammitində prezident Heydər Əliyevin apardığı səmərəli danışıqlar Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyini bir daha nümayiş etdirdi. Rəsmi Yerevan faktiki olaraq sülh sazişinin imzalanması prosesini hər vəchlə ləngitməyə çalışırdı. Halbuki sammitdən əvvəl bir çox beynəlxalq müşahidəçilər, o cümlədən zirvə görüşünün iştirakçıları sülh sazişinin imzalanacağına böyük ümid bəsləyirdilər, İstanbul sammitində qəbul olunmuş deklarasiyanın 20 və 21-ci maddələri tamamilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuşdu və burada sülh prosesinin davam etdirilməsinin zəruriliyi qəti şəkildə bildirilirdi.

ATƏT Avropada sülhün qorunub saxlanılmasına və dövlətlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edən bir təşkilat kimi bu günə qədər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirsə də, heç bir konkret addım atmağa nail olmayıb. Təşkilatın münaqişənin həllini sürətləndirmək üçün konkret mexanizmlərinin olmaması burada müəyyən rol oynasa da, etiraf etmək lazımdır ki, ATƏT-in işğalçı dövlətə qarşı müəyyən təzyiqlər göstərmək və dünya birliyini bu prosesə cəlb etmək imkanları var.