İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. Sədiyev Ş. "Qarabağ" sözünün mənası // Elm və həyat, 1963, 13
2. Qarabağın da ilk zamanlar şəhər adı olması fikri vardır. Coğrafiyaşünas-toponimist R.Yüzbaşova görə Araz çayının qırağında Qarabağ şəhəri olmuşdur. O yazırdı: "Bu şəhərin XVII əsrin birinci yarısına qədər mövcud olması haqqında dəqiq kartoqrafik məlumat əldə edilmişdir. XVII əsrin birinci yarısında alman səyyahı Adam Olearinin tərtib etdiyi "İran səltənəti" adlı xəritədə Qarabağ yaşayış məntəqəsi 39° şimal en dairəsi ilə 82° 20 şərq uzunluq dairəsinin kəsişdiyi nöqtədə göstərilir… Zənn edildiyinə görə, həmin şəhər XVII-XVIII əsrlərdə baş vermiş müharibələr nəticəsində dağılıb məhv olmuşdur" Yüzbaşov R. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin toponimikası // Azərb. SSR EA Xəbərləri. Yer haqqında elmlər ser.,1969, 12, s.92
3. R.Yüzbaşov da bu problemə diqqəti cəlb edərək yazmışdır: "Son zamanlarda Azərbaycan toponimikası sahəsində aparılmış işlər nəticəsində "qara"nın bir neçə mənası müəyyən edilmişdir, onlardan biri də "qalın", "sıx" deməkdir. Buna əsasən demək olar ki, Araz çayının qırağındakı Qarabağ şəhəri son dərəcə bağlı-bağatlı olduğundan belə adlandırılmışdır" // Yenə orada
4. Piriyev V. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası. Bakı, 2002, s.98
5. Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi. Bakı,1959, s.9
6. Hüseynov M.M. Azıx mağarası, nəşr ili və səhifə göstərilməmişdir.
7. Cəfərov Ə. İnsanlığın səhəri. Bakı, 1994, s.47
8. Нариманов И.Г. Культура древнейшего земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана (эпоха энеолита VI-IV тыс. до н.э.). Баку, 1987.
9. Кушнарева К.Х. Некоторые памятники эпохи поздней бронзы в Нагорном Карабахе // Советская археология, 1957, л.27
10. Новосельцев А.П. Краткий очерк политической истории древнего Закавказья // История крестьянства СССР, т.1, М., 1987, с.213
11. Məmmədova F. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı,1993, s.117
12. Mahmudov Y. "Dədə Qorqud kitabı"
– xalqın yaratdığı və yaşatdığı tarix // Dədə Qorqud dünyası. Bakı, 2004, s. 18-35.
13. Bünyadov Z. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı, 1989, s. 85-100.
14. Yenə orada, s. 92.
15. Алиев И. Нагорный Карабах: история, факты, события. Баку, 1989, с.23
16. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. İkinci cild.Bakı,1998,s.320 17. Буниятов З. Государство Атабеков Азербайджана. Баку, 1978
18. Ганзасарский монастырский комплекс (Историческая справка) // Изв. АН Азерб. ССР. сер. история, философия, право, 1988, 3, с.49-51
19. Ализаде А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв. Баку, 1956; Piriyev V. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360). Bakı,1978 və s.
20. Piriyev V. Azərbaycanın tarixi siyasi coğrafiyası, s.99
21. Piriyev V. Qarabağ XIII-XIV əsrlərdə // Azərbaycan q., 5 noyabr 1989-cu il
22. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Üçüncü cild. Bakı,1999, s.41-42
23. Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri. Bakı, 2000, s. 5
24. Yenə orada, s.8-9, 21
25. Yenə orada, s.17
26. Эзов Г.А. Сношения Петра Великого с армянским народом. СПб., 1898.
27. Gəncə xanlığının tarixi haqqında: Babaev G. Из истории Ганджинского ханство. Баку, 2003.
28. Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi // Qarabağnamələr. İki kitabda. Birinci kitab. Bakı, 1989, s.110-111
29. Yenə orada, s.111-112
30.
Yenə orada, s.114
31. Azərbaycan tarixi. Bakı, 1996, s. 519-520
32. Əhməd bəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair // Qarabağnamələr. Birinci kitab, s. 159 
33. Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə // Qarabağnamələr. Birinci kitab, s.35
34. Mir Mehdi Xəzani. Kitabi-tarixi-Qarabağ // Qarabağnamələr. İki kitabda. İkinci kitab. Bakı, 1991, s. 109
35. Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə, s.36-37
36. Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку, 1948, с. 145 
37. Əhməd bəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair, s.159-160
38. Daha ətraflı baxın: Mamedova Q. O poxode V.Zubova v Azerbaydcan v 1796 q. Baku, 2003
39. Акты Кавказской Археографической комиссии. Тифлис, 1868, т.2, с.705
40. Ибрагимбейли Х.М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века. М., 1969, с. 79-80 41. Çarizmin Şimali Azərbaycanda inzibati-ərazi bölgüləri haqqında daha ətraflı baxın: Şükürov K. Azərbaycan tarixi. Bakı, 1997
42. Полное собрание законов Российской империи. Собр. второе, т.III, Спб., 1830, № 1794, с.130
43. Договоры России с Востоком: политические и торговые. Собрал и издал Т.Юзефович, СПб, 1869, с. 58-70
44. Записки А.П. Ермолова. 1798-1826. М., 1991, с.382
45. Описание Карабахской провинции, составленное в 1823 г. Тифлис, 1866; Xəlilov X.D. Qarabağın elat dünyası. Bakı, 1992, s.17
46. Qeybullayev Q. Qarabağ (Etnik və siyasi tarixinə dair). Bakı, 1990
47. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России. М., 1831
48. Шавров Н.Н. Новая угроза русккому делц в Закавказье. СПб., 1911, с. 59-61
49. Кавказский календарь на 1917 г., с 190-197
50. Шавров Н.Н. указ. соч., с. 59-61
51. Свиетаховский Т. Русский Азербайджан. 1905-1920 // Хазар, 1990, №1, с. 99 
52. Şükürov K.K. Ermənilərin Azərbaycanda və Osmanlı imperiyasındakı türk genosid tarixinin öyrənilməsi: metodoloji problemlər // Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. Bakı, 2000, s.166-275
53. Ordubadi M.S. Qanlı illər. 1905-1906-cı illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi. Bakı, 1991; Mir Möhsün Nəvvab. 1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası. Bakı, 1993
54. Топчибашев А.М. Меморандум. Баку, 1993, с. 31-33
55. Собрание узаконений и распоряжений правительства Азербайджанской Республики. 1919, 15 ноября, №1
56. Nəsibzadə N. Azərbaycan Demokratik Respublikası, Bakı,1990, s.49
57. Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1920-ci illər), Bakı,1998, s.131-137
58. Yenə orada, s.224-264
59. Paşayev A. Qarabağ bölgələrində erməni vəhşilikləri // Açılmamış səhifələrin izi ilə., Bakı, 2001, s.267-292
60. Шадунц С. Карабах // Бакинский рабочий, 1922, 21 декабря. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азерб. ССР. 1918-1925. Документы и материалы, Баку, 1989, с. 135-137
61. Скибицкий А. Карабахский кризис // Союз. №7, 1991. Ayrıca nəşr, tərcümə. Bakı, 1991
62. Шадунц. С. указ. соч.
63. Скибицкий А. указ. соч.
64. Очерки истории Коммунистической партии Азербайджана. Баку, 1963, с.334
65. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с.41
66. Карабахский вопрос. Степанакерт, 1991, с. 49-51
67. Кочарли Т. Необходимое уточнение // К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с.32-34
68. Гулиев Д. Следовать истине, а не амбициям., там же, с.48
69. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с.89; Карабахский вопрос, с.46
70. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с. 86-87, 89-90, 88
71.
Там же, с. 90-92
72.
Там же, с. 94-95
73.
Там же, с.96-97
74.
Там же, с. 99-101
75.
Там же, с.191-194
76.
Там же, с. 127
77.
Там же, с. 132-133
78. Мартиросян Г. "Образовать из армянской части Нагорного Карабаха автономную область" // Карабахский вопрос, с.57
79. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с. 148
80.
Там же, с.
81.
Там же, с. 149
82.
Там же, с. 149-150
83.
Там же, с. 152-153; Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства АССР за 1923 г. Баку, 1923, с. 384-385
84. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с. 154-155
85.
Там же, с. 165-166
86.
Там же, с. 268-270; Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства АССР за 1924 г. Баку, 1926, с. 333-335
87. Карабахский вопрос, с. 48
88. Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1968, с. 487
89. Наумов В.П., Курин Л.Л. Завещание Ленина // Историки спорят. Тринадцать бесед. М., 1988, с. 84-121
90. Карабахский вопрос, с. 58
91.
Там же, с. 58
92. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с. 241-242 93. Скибицкий А.М. Карабахский кризис // Союз, 1991, №7; H.Nəzərov 7, 9 min km. göstərir. Гейдаров Н.Г. В горах Зангезура. Баку, 1986, с.3
94. İ.Musayev "Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər)" adlı monoqrafiyasının (Bakı, 1998) "Zəngəzurun bir hissəsinin Ermənistana verilməsi prosesi" paraqrafında (s.300-335) bu problemin bəzi aspektlərinə toxunmuşdur.
95. Скибицкий А.М. Указ. соч.
96. Список населенных мест Азербайджана (по материалам сельско-хозяйственный переписей 1917 и 1921 гг.) Баку. 1922
97. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с. 165-166
98.
Там же, с. 174-175
99. Азербайджанская сельскохозяйственная перепись 1921 г. Итоги по сельским обществам во вновь образованных уездах АССР, Нагорного Карабаха и по тем (основным) уездам, в которых произошли изменения границ. т. III. Вып. XVIII, Баку, 1924, с.9
100. Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление. Баку, 1979
101. К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с. 164-166
102. Азербайджанская сельскохозяйственная перепись 1921 г. т. III. Вып. XVIII, Баку, 1924
103. Кочарян Г.А. Нагорный Карабах. Баку, 1925
104.
Там же, с. 48-51
105. Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917-1991. М., 1995, с. 337-372. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu müəllif Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələrin mahiyyətini düzgün izah edə bilmir // Yenə orada, s. 484-486 
106. Azərbaycan SSR. İnzibati ərazi bölgüsü. 1968-ci il iyunun 10-dək olan vəziyyətə görə tərtib edilmişdir. Bakı, 1968; Azərbaycan SSR inzibati ərazi bölgüsü. Bakı, 1979
107. Демографический ежегодник СССР. 1990. М., с. 3 
108. Бондарская Г.А. Рождаемость в СССР (Этнодемографический аспект). М., 1977; Мамедов К.В. Нагорно-Карабахская автономная область // Демографический энциклопедический словарь. М., 1985, с. 266
109. Aaoui: Достижения Советского Нагорного Карабаха за 40 лет в цифрах. Статистический сборник. Степанакерт, 1963; Нагорный Карабах за 50 лет (1923-1973 гг.). Степанакерт, 1974; Достижения Нагорного Карабаха в девятой пятилетке. Степанакерт, 1976 и др.
110. Достижения Советского Карабаха за 40 лет в цифрах., с 11-12 
111.
Там же, с. 43
112.
Там же, с. 7
113. Aaoui: Самедзаде З. Нагорный Карабах: Неизвестная правда. Баку, 1995, с.18-19 
114.
Там же, с. 54
115. Бакинский рабочий, 1988, 24 марта 
116.
Там же, 1988, 11 марта
117.
Там же
118. Шагинян М. Нагорный Карабах. М.; Л., 1927 
119. Карабахский вопрос, с. 77-78
120. Azərbaycan Respublikası Dövlət Siyasi partiyalar və ictimai hərəkatlar arxivi 
(ARDSPİHA), f.1,siyahı 169, iş 249, v.7
121. Yenə orada, v.8-12
122. Nəcəfov B. Deportasiya. Bakı, 1998, s.39-42; Исмаилов Э. Власть и народ. Послевоенный сталинизм в Азербайджане. 1945-1953. Баку, 2003, с. 294 və b.
123. Paşayev A. Köçürülmə. Bakı, 1995; Nəcəfov B. Göst. əsər və s.
124. Карабахский вопрос, с. 9
125. Там же, с. 10
126. Балаян З. Очаг. Ереван, 1984