İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Birinci kitab. Bakı: 1997
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. İkinci kitab. Bakı: 1997
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Üçüncü kitab. Bakı: 1997
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Dördincü kitab. Bakı: 1997
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Beşinci kitab. Bakı: 1998
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Altıncı kitab. Bakı: 1998
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Yeddinci kitab. Bakı: 1998
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Səkkizinci kitab. Bakı: 1998
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Doqquzuncu kitab. Bakı:2000
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Onuncu kitab. Bakı: 2002
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. On birinci kitab. Bakı: 2003
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. On ikinci kitab. Bakı: 2004
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. On üçüncü kitab. Bakı: 2004
Heydər Əliyev. Azərbaycan nefti dünya siyasətində. Bakı: 2002
Heydər Əliyev. Müstəqillik yolu. Bakı: 1997
Heydər Əliyev və Şərq. Altı cilddə. Birinci kitab. Bakı: 2002
Heydər Əliyev və Şərq. Altı cilddə. İkinci kitab. Bakı: 2002 
İlham Əliyev. Azərbaycan nefti dünya siyasətində. cild 1-5. Bakı: 1997--1998 (A.Muradverdiyevlə birgə).
Azərbaycan 1993. Anarxiyadan sabitliyə. Bakı: 2002 
Azərbaycan 1994. Milli dövlətçilik sınaq qarşısında. Birinci hissə. Bakı: 2002
Azərbaycan 1994. Milli dövlətçilik sınaq qarşısında. İkinci hissə. Bakı: 2002
Qayıdış. 1990-1993. (Məsləhətçi və buraxılışa məsul V.Talıbov). Bakı: 1996
Qurtuluş. 1990-1993. Bakı: 1998
Nərimanov N. Məqalələr, nitqlər. cild 1. Bakı: 1971
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: 2001
Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Birinci cild. (məsul redaktor İ.H.Əliyev). Bakı: 1998
Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. İkinci cild (məsul redaktor N.M.Vəlixanlı). Bakı: 1998.
Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Üçüncü cild (məsul redaktor O.Ə.Əfəndiyev). Bakı: 1999
Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Dördüncü cild (məsul redaktor M.Ə.İsmayılov). Bakı: 2000
Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Beşinci cild (məsul redaktorlar M.Ə.İsmayılov, N.Ə.Maksvell). Bakı: 2001
Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Altıncı cild (məsul redaktor c.B.Quliyev). Bakı: 2000
Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Yeddinci cild (məsul redaktor T.B.Qaffarov). Bakı: 2003
Azerbaycan belgelerinde ermeni sorunu (1918-20). Ankara: 2001
Azərbaycan cümhuriyyəti. Sənədlər və materiallar. 1918-1920-ci illər. Bakı: 1998
Azərbaycan Respublikası. 1991-2001. Bakı: 2001
Azərbaycan Demokratik Respublikası. Azərbaycan hökuməti 1918-1920.-Bakı: 1990
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri: Tərtib edəni və mətnin müəllifi Nailə Vəlixanlı. Bakı: 2000
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı: 1989
Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə. Bakı: 1990
Bakıxanov A.Gülüstani-İrəm. Bakı: 1951
Baykara H. Azərbaycanın istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı: 1992
Bünyadov T. Azərbaycan arxeologiyası oçerkləri.Bakı:1960
Bünyadov Z. Azərbaycan Atabəylər dövləti. Bakı: 1985
Bünyadov Z. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı: 1989
Bünyadov Z. Qırmızı terror. Bakı: 1993
cəfərov Ə. İnsanlığın səhəri. Bakı: 1994
cənubi Azərbaycan tarixinin oçerkləri (1828-1917). Bakı: 1985
cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası (Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin məqalə və nitqləri). II cild. Bakı: 1983
Çəmənzəminli Y.V. Xarici siyasətimiz. Bakı: 1993
Çəmənzəminli Y.V. Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azərbaycan. Bakı: 1993
Dəlili H.Ə. Azərbaycanın cənub xanlıqları. Bakı: 1982
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı (9-10 noyabr 2001-ci il). Bakı: 2002
Əfəndiyev O. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı: 1993
Əliyev K., Əliyeva F. Azərbaycan antik dövrdə. Bakı: 1997
Əhmədova Firdovsiyyə. Nəriman Nərimanov - İdeal və gerçəklik. Bakı: 1998.
Fazili A. Atropatena e.ə. IV - er. VII əsri. Bakı: 1992 
Fərzəliyev Ş.F. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə (Həsən bəy Rumlunun "Əhsənüt-təvarix" əsəri üzrə). Bakı:1983
Fərzəlibəyli Ş.F. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər). Bakı: 1995
Həsənov c. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində. Bakı: 1993.
Həsənli c. cüney Azərbaycan Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945). Bakı: 1998
Həsənov Əli. Azərbaycan-ABŞ: anlaşılmaz münasibətlərdən strateji tərəfdaşlığa doğru (oktyabr 1991 - avqust 1997). Bakı: 1997
Həsənov Əli. Azərbaycanın xarici siyasəti: Avropa dövlətləri və ABŞ (1991-1996). Bakı: 1998
Həsənov Əli Azərbaycanın ABŞ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri (1991-1996). Bakı: 2000
Xiyabani Ş. M. Azərbaycan və Azərbaycan demokratiyası. Bakı: 1961
İbrahimov c.M. Azərbaycanın XV əsr tarixinə dair oçerklər. Bakı: 1958 
İsgəndərov A. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı. Bakı: 1999
İsmayılov E. Azərbaycan SSR-in sosial strukturu. Bakı: 1990
Qarabağnamələr. I c. Bakı: 1989
Qarabağnamələr. II c. Bakı: 1992 
Qaffarov T. Azərbaycan tarixi (1920-1991). Bakı: 1999
Qaffarov T.Azərbaycan Respublikası 1991-2001. Bakı: 2001
Qasımov M. Xarici dövlətlər və Azərbaycan. Bakı: 1998 
Qaşqay S. Manna dövləti. Bakı: 1992
Qazıyev S. M. Qədim Mingəçevir. Bakı: 1952 
Qeybullayev Q. Qarabağ: etnik və siyasi tarixinə dair. Bakı: 1990
Quliyev Ə.N. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri tarixindən (XV-XVIII əsrlər). Bakı: 1958 
Mahmudov Y.M. Öyrənilməmiş səhifələr. Bakı: 1972
Mahmudov Y.M Səyyahlar Azərbaycana gəlir. Bakı: 1977
Mahmudov Y.M. Odlar yurduna səyahət. Bakı: 1980
Mahmudov Y.M.Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan. Bakı:1985
Mahmudov Y.M. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri (XV əsrin II yarısı). Bakı: 1986
Mahmudlu Yaqub (Mahmudov Y.M.) Azərbaycan diplomatiyası. Bakı: 1996. 
Mahmudov Y.M. Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı.Bakı: 1998
Mahmudov Y.M. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə ümumi bir baxış: Ən qədim zamanlardan islam dininin qəbuluna qədərki dövrdə Azərbaycan dövlətçiliyi - Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. N1,2001 (s.57-65)
Mahmudov Y.M. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə ümumi bir baxış: Azərbaycan dövlətçiliyi islam dininin qəbulundan sonrakı dövrdə. Bakı Universitetinin Xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası. N 2, 2001 (s.68-75)
Mahmudov Y.M. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə ümumi bir baxış: Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti- Şərqdə ilk parlamentli respublika (1918-ci il may - 1920-ci il aprel). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. N 3, 2001 (s. 108-121)
Mahmudov Y.M. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə ümumi bir baxış: cənubi Azərbaycan milli hökuməti - Azadıstan məmləkəti (1920-ci il aprel- sentyabr). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. N4,2001 (s.78-82)
Mahmudov Y.M. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə ümumi bir baxış: Şimali Azərbaycanda kommunist rejimi (1920-ci il 28 aprel - 1991-ci il 18 oktyabr). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. N 1, 2002 (s.72-86)
Mahmudov Y.M. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə ümumi bir baxış: Heydər Əliyev Yeni Azərbaycanın qurucusudur. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. N 2,2002 (s.78-93)
Mahmudov Y.M. "Azərbaycanın dövlətçilik tarixindən" (silsilə məqalələr). "Dirçəliş-XXI əsr" jurnalı. Bakı: 2002, N 47, 48, 49, 50, 51, 52
Mahmudov Y.M. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti. Bakı: 2002.
Məmmədova F. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı: 1993
Məmmədov R.A. Naxçıvan şəhərinin tarixi oçerki. Bakı: 1977
Məmmədzadə M.V. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı: 1992
Musayev İ. Azerbaycan-Türkiye ilişkiləri (1917-1922 yılları). Bakü: 1998
Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər). Bakı: 1998 
Musayev İ. Böyük dövlətlər və "erməni məsələsi" (XIX əsr). Bakı: 2002
Mustafazadə T.T. XVIII yüzillik-XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmalı-Azərbaycan münasibətləri. Bakı: 2002 
Mustafayeva N. cənubi Azərbaycan xanlıqları. Bakı: 1995
Müstəqil dövlətimiz və Parlamentimiz. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri. Bakı: 2001
Nağıyev Ə. Heydər Əliyev və Azərbaycan istiqlaliyyəti. Bakı: 1998 
Naxçıvan. "Bakı Universiteti xəbərləri"nin xüsusi buraxılışı. Bakı: 1999
Nemətova M.X. Şirvanın XIV-XVI əsrlər tarixinin öyrənilməsinə dair. Bakı: 1959.
Nəsibzadə N. Azərbaycan Demokratik Respublikası. Bakı: 1990
Nəsibzadə N. Azərbaycanın xarici siyasəti (1918-1920).Bakı: 1996 
Nəsibzadə N. Bütöv Azərbaycan. Bakı: 1997
Orucov N. İrəvan, Naxçıvan və Zəngəzur soyqırımı. Bakı: 1994
Osmanov F.L. Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti. Bakı: 1984
Paşayev A. Köçürülmə. Bakı: 1995 
Paşayev A. Açılmamış səhifələrin izi ilə. Bakı: 2001
Piriyev V. Azərbaycan tarixi coğrafiyası. Bakı: 2002
Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan cümhuriyyəti. Bakı: 1990
Rəsulzadə M.Ə. Əsrimizin Səyavuşu. Bakı: 1990
Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan davası. Bakı: 1998
Şərifli M.X. IX əsrin ikinci yarısı XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri. Bakı: 1978 
Şüküroğlu L. cümhuriyyət hökuməti repressiya məngənəsində. Bakı: 2000 
Şükürov K.K. Azərbaycan əhalisinə dair ədəbiyyat (Biblioqrafik göstərici). Bakı: 1997
Şükürov K.K. Azərbaycan tarixi. Bakı: 1998 
Tariximizin faciəli səhifələri: SOYQIRIMI. Bakı: 2000 
Tağıyeva Ş. 1920-ci il Təbriz üsyanı. Bakı: 1990
Tehrani Əbubəkr. Kitabi-Diyarbəkriyyə. Bakı: 1998
Vahidov R.M. Mingəçevir III-VII əsrlərdə. Bakı: 1965
Vəlixanlı N.M. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında. Bakı: 1974
Vəlixanlı N.M. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Bakı: 1993