TİBBİ SIĞORTA

Məcburi tibbi sığortaya (MTS) keçilməsi xəstələrin hüquqlarının keyfiyyətinə və qorunmasına nəzarətin yeni mexanizmlərinin, habelə iqtisadi sistemlərin yaradılmasını təmin edir.

Sığorta şirkətləri sığorta olunanların mənafelərinin müdafiəçisi rolunda çıxış edir, özlərinin fəaliyyətindən tibb işçilərinin razı qalıb-qalmadığını aydınlaşdırmaq üçün məqsədyönlü iş aparır, göstərilən tibbi yardımın keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair tövsiyələr işləyib hazırlayırlar.

MTS-ə keçməyin ən səmərəli nəticələrindən biri idarəetmə üçün zəruri informasiyaya tələbat olacaqdır.

Əmək haqqının son nəticələrə görə ödənilməsinə keçilməsi səhiyyənin idarə olunmasının iqtisadi metodlarını artırmaq üçün müəyyən zəmin yaradır. Bu isə öz növbəsində tibbi yardım göstərilməsinin daha səmərəli variantlarının (qospitallaşdırma müddətlərinin azaldılması, gündüz stasionarlarının açılması, digər texnologiyalar) axtarılmasına marağın artmasında da kömək edir.

Birinci mərhələdə könüllü tibbi sığorta (KTS) prinsipinin tətbiq edilməsi real görünür.

KTS vətəndaşların, ailələrin, ayrı-ayrı qrupların, kollektivlərin yüksəkixtisaslı tibbi yardım, dövlətin təmin etdiyi ən yaxşı həcmdə tibbi yardım almaq hüququnu nəzərdə tutur.

Mövcud qanunvericiliyə əsasən, Azərbaycan Respublikasında sığorta fəaliyyəti ilə müvafiq lisenziyalara malik ixtisaslaşdırılmış sığorta təşkilatları məşğul ola bilərlər.

Tərəflər arasında imzalanmış müqavilələrdə sığorta edilənlərin onlara istənilən tibb müəssisələri, müəyyən olunmuş qaydada Səhiyyə Nəzirliyi, müvafiq hüquqi səlahiyyəti olan digər səhiyyə orqanları tərəfindən akkreditasiya edilmiş ayrı-ayrı mütəxəssislər tərəfindən tibbi, sağlamlaşdırma xidmətləri, digər xidmətlər göstərilməsi hüququ qeyd olunur.

Mühüm cəhət bir də ondan ibarətdir ki, könüllü tibbi sığorta sisteminin mexanizmi məcburi tibbi sığortanın bütün müsbət cəhətlərinə (yuxarıda göstərilmişdir) malikdir və MTS-ə keçmək üçün gözəl məktəb və ya bazadır.

Bundan əlavə, KTS sistemi fəaliyyət göstərdikcə onda rəqabət mübarizəsi mərhələsini uğurla keçmiş sığorta təşkilatları bəlli olacaq və MTS-ə keçid zamanı onlar tibbi sığorta üzrə başlıca ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar olacaqlar.

“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu