İqtisadi xəritə

Şərti işarələr :
Dövlət paytaxtı Muxtar respublika paytaxtı İri şəhərlər Rayon mərkəzləri
Digər yaşayış qəsəbələri
Dəmir yolları Avtomobil yolları Dəniz limanları Neft kəmərləri
Qaz kəmərləri Elektrik xətləri Suvarılan torpaqlar Mineral sular mənbələri
Meşələr Qumluqlar Bataqlıqlar Şoranlıqlar
Əlvan metallurgiya Qara metallurgiya Dağ-mədən Maşınqayırma
Neft Neft-kimya Qaz Elektrik enerjisi
Yüngül sənaye Yeyinti sənayesi Mineral sular Şərabçılıq
Balıqçılıq Baramaçılıq Meyvə konservləri Tərəvəz konservləri
Zeytunçuluq Taxılçılıq Pambıqçılıq Üzümçülük
Tütünçülük Çoxsahəli kənd təsərrüfatı Subtropik bitkilər Tərəvəzçilik
Meyvəçilik Heyvandarlıq Quşçuluq Sağlamlıq-istirahət yerləri
Qara metallurgiya Əlvan metallurgiya Maşınqayırma Elektrotexnika
Neftayırma Kimyəvi maddələr Sintetik və kauçuk məmulatları Taxta və ağac məmulatları
Tikinti materialları Yüngül sənaye Pambıq əyirici İpək
Qida Şərabçılıq Konservləşdirmə Çay
Tütün Balıq Mineral sular İES
SES Taxıl Nar Üzüm
Dəfnə Zeytun Düyü Qızılgül
Çuğundur Tütün Çay Pambıq
Xna Baramaçılıq Zəfəran Efir yağlı bitkilər
Kartof Meyvəçilik Nərə balığı Xırda pullu balıqlar
Qızıl balıq