Geoloji xəritə

Şərti işarələr :
KAYNAZOY ERASI
 Dördüncü  dövr çöküntüləri  Neogen çöküntüləri  Paleogen çöküntüləri
MEZOZOY ERASI
 Təbaşir çöküntüləri  Yura çöküntüləri  Trias çöküntüləri
PALEOZOY ERASI
 Perm çöküntüləri  Daş kömür çöküntüləri  Devon çöküntüləri  Alt Paleozoy çöküntüləri
MAQMATİK SÜXURLAR
 İntruzif süxurlar  Effuziv süxurlar

 Palçıq vulkanları  Palçıq vulkanları brekçiyaları  Vulkanların püskürmə mərkəzləri  Tektonik qırılmalar