Zoocoğrafi xəritə

Şərti işarələr :
MƏMƏLİLƏR
 Nəcib maral  Zaqafqaziya muflonu  Çaqqal  Bataqlıq qunduzu
 Xallı maral  Zolaqlı kaftar  Tülkü  Süleysin
 Ceyran  Qonur ayı  Daşlıq dələsi  Çöl siçanları
 Dağıstan turu  Bəbir  Meşə dələsi  Cüyür
 Vaşaq  Xəzər suitisi  Köpgər (qarapaça)  Çöl pişiyi
 Dovşan  Bezoar keçisi  Yenot  İran sincabı
 Çöl donuzu  Canavar  Hindistan tirəndazı Yarasa koloniyaları
MÜXTƏLİF NÖV SİÇANLARIN YAYILMA AREALLARI
 İran qum siçanı  Qırmızıquyruq qum siçanı  Kiçik Asiya qum siçanı Vinoqradov qum siçanı
BALIQLAR
Nərəkimilər Ziyad (kütüm) Çapaq Xəzər qızılbalığı
Qızılxallı Çəki Siyənək Külmə
Sıf Xəşəm Şamayı Kilkə
QUŞLAR
Qutan Qara leylək Qızıl qaz Qu quşu
Qazlar Qırmızıdöş qaz Ördəklər Kəklik və yayılma arealları
Saqqallı qartal Dovdaq Bəzgək Sultan toyuğu
Qaşqaldaq Cüllüt Gümüşü qağayı Qafqaz tetrası
Qafqaz uları Xəzər uları Qırqovul və yayılma arealları Turac və yayılma arealları
Qarabaş qağayı Bildirçin Göyərçinlər
SÜRÜNƏNLƏR
Suilanı Qafqaz gürzəsi Aralıq dənizi tısbağası Qafqaz kələzi
Xarabalıq kələzi Zolaqlı kərtənkələ
SUDA-QURUDA YAŞAYANLAR
Göl qurbağası
Yüksək dağlığın subnival, nival landşaftlarında Dağıstan turu, köpgər, Bezoar keçisi, Zaqafqaziya muflonu, vaşaq, bəbir, qaya kərtənkələləri, çöl gürzəsi, Xəzər uları, Qafqaz uları, saqqallı qartal və s.
Yüksək dağlığın (subalp və alp) çəmən landşaftlarında Zaqafqaziya muflonu, Bezoar keçisi, köpgər, Dağıstan turu, qonur ayı, canavar, bəbir, tülkü, Kiçik Asiya gürzəsi, qaya kərtənkələləri, Qafqaz tetrası, göyərçinlər və s.
Orta dağlığın meşə və meşədən sonra yaranmış çəmən-kol landşaftlarında nəcib maral, cüyür, Bezoar keçisi, köpgər, çöl donuzu, yenot, qonur ayı, vaşaq, bəbir, çöl pişiyi, daşlıq dələsi, meşə dələsi, İran sincabı, süleysin, Hindistan tirəndazı, Rostombəyov kərtənkələsi, zolaqlı kərtənkələ, yaşılqarın kərtənkələ, bataqlıq tısbağası, göl qurbağası, Qafqaz tetrası, qırqovul, qara leylək, göyərçinlər, qızılxallı və s.
Orta dağlığın dağ kserofit landşaftlarında Zaqafqaziya muflonu, bəbir, çöl donuzu, dovşan, çaqqal, canavar, tülkü, daşlıq dələsi, çöl siçanları, Qafqaz kələzi, suilanı, adi suilanı, xarabalıq kələzi, qırmızıqarın təlxə, göyərçinlər, kəklik, bildirçin və s.
Alçaq dağlığın və dağətəyi ərazilərinin meşə landşaftlarında cüyür, xallı maral, qonur ayı, daşlıq dələsi, yenot, zolaqlı kərtənkələ, ilanbaş kərtənkələ, qurbağalar, koramal cılız koramal, qırqovul, göyərçinlər və s.
Alçaq və orta dağlığın kserofit, quru-göl və meşə-kol landşaftlarında dovşan, tülkü, çaqqal, İran qum siçanı, zolaqlı kərtənkələ, Qafqaz kələzi, Qafqaz gürzəsi, turac, kəklik, qırqovul, qızılı mabuya, Asiya çılpaqgözlüsü və s.
Alçaq dağlığın çöl landşaftlarında qonur ayı, zolaqlı kaftar, canavar, çöl donuzu, Hindistan tirəndazı, dovşan, tülkü, çöl pişiyi, çöl siçanları, İran qum siçanı, qırmızıquyruq qum siçanı, Qafqaz gürzəsi, Aralıq dənizi tısbağası, ilanbaş kərtənkələ, koramal, Zaqafqaziya təlxəsi, qırmızıqarın təlxə, kəklik, turac, bəzgək, dovdaq və s.
Alçaq dağlığın yarımsəhra landşaftlarında ceyran, çöl donuzu, canavar, tülkü, çaqqal, dovşan, qırmızıquyruq qum siçanı, çöl siçanları, Qafqaz gürzəsi, Qafqaz kələsi, Aralıq dənizi tısbağası, dovdaq, bəzgək, qazlar, ördəklər, sultan toyuğu, cüllüt, çəki, şamayı, çapaq, külmə, sıf və s.
Düzənliklərin və ovalıqların çəmən-meşə (tuqay), meşə landşaftlarında qonur ayı, çöl donuzu, canavar, çaqqal, tülkü, yenot, daşlıq dələsi, bataqlıq qunduzu, süleysin, qırmızı-quyruq qum siçanı, Qafqaz gürzəsi, Aralıq dənizi tısbağası, zolaqlı kərtənkələ, ilanbaş kərtənkələ, göl qurbağası, yaşıl quru qurbağası, təlxələrin əksər növləri, qazlar, ördəklər, bəzgək, dovdaq, qara leylək, qırqovul, qızılxallı və s.
Düzənliklərin quru-çöl landşaftlarında ceyran, çöl donuzu, bataqlıq qunduzu, çöl siçanları, Kiçik Asiya qum siçanı, qırmızıquyruq qum siçanı, İran qum siçanı, Qafqaz gürzəsi, Xəzər gekkonu, yovşanlıq girdəbaş kərtənkələsi, Aralıq dənizi tısbağası, ilanbaş kərtənkələ, adi suilanı, kəklik, turac, qırqovul, qara leylək, bəzgək, qazlar, ördəklər və s.
Ovalıq və düzənliklərin yarımsəhra landşaftlarında ceyran, canavar, çaqqal, dovşan, çöl donuzu, çöl pişiyi, bataqlıq qunduzu, çöl siçanları, Kiçik Asiya qum siçanı, Qafqaz kələzi, Qafqaz gürzəsi, Aralıq dənizi tısbağası, göl qurbağası, ilanbaş kərtənkələ, zolaqlı kərtənkələ, suilanı, qırmızıqarın təlxə, qirqovul, qaşqaldaq, sultan toyuğu, bəzgək, turac, qızıl qaz, qu quşu, cüllüt, qutan, ördəklər, qazlar, dovdaq, göyərçinlər, nərəkimilər, ziyad (kütün), xəşəm, külmə, çəki, siyənək, şamayı, sıf və s.

    QORUQLAR
Sıra №-si Adı Yaranma tarixi Sahəsi (kv.km) Mühafizə olunur (heyvanlar, quşlar, sürünənlər, balıqlar, və bitkilər)
I Zaqatala 1929 238 Dağıstan turu, nəcib maral, cüyür, köpgər, Qafqaz uları, Qafqaz tetrası, Qafqaz xaçlıcası, saqqallı qartal, Qafqaz rododendronu və s.
II İlisu 1987 174 Dağıstan turu, köpgər, cüyür, qonur ayı, Qafqaz uları, Qafqaz tetrası, Şərq palıdı, şabalıd, cökə və s.
III Qarayazı 1978 97 Qara leylək, çapaq, sıf, qızılxallı, söyüd, qovaq, qızılağac və s.
lV İsmayıllı 1981 167 Nəcib maral, cüyür, köpgər, qonur ayı, palıd, vələs və s.
V Pirqulu 1968 43 Qonur ayı, vaşaq, çöl muymulu, vələs, şərq palıdı və s.
VI Altıağac 1990 44 Cüyür, qonur ayı, vaşaq, dələ, Aralıq dənizi tısbağası, çöl gürzəsi, 90% enliyarpaqlı palıd, fıstıq, vələs və s.
VII Türyançay 1958 225 Qonur ayı, vaşaq, qara kərkəz, adi göyrüş, püstə, ardıc seyrək, seyrək meşəlikləri və s.
VIII Göygöl 1965 75 Qonur ayı, nəcib maral, cüyür, Xəzər uları, qızılxallı, Eldar şamı və s.
IX Qaragöl 1987 2 Qızılxallı və s.
X Şirvan 1969 62 Ceyran, bəzdək, codtüklü frankeniya, efemer yovşanı, sevda kolları və s.
XI Qızılağac 1929 884 qu quşu, qızıl qaz, sultan toyuğu, hibrid qovağı, Qorsheym zəncirotu, və s.
XII Bəsitçay 1974 1 Nadir şərq çinar meşəliyi, Gürcüstan palıdı, vələs, ardıc kolları və s.
XIII Hirkan 1936 29 Xallı maral, bəbir, zolaqlı kaftar, adi quru qurbağası, Qafqaz qalxansifət ilanı, dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, Qafqaz vəlisi və s.
XIV Şahbuz 2003 31 Qonur ayı, yovşanlıq girdəbaş kərtənkələsi, Kiçik Asiya gürzəsi, palıd meşələri və s.