Faydalı qazıntılar xəritəsi

Şərti işarələr :
Neft
Neft və təbii qaz
Təbii qaz
Dəmir filizləri
Xromit filizləri
Molibden filizləri
Alüminium filizləri
Mis filizləri
Polimetal filizləri
Civə filizləri
Barit
Kükürd kolçedanı
Xörək duzu
Şoran duzu
Dolomit
Gips
Əhəngdaşı
Mərmər
Kvarslı qumlar
Gil
Sement xammalı
Mineral rənglər
Perlitlər
Aqat
Mineral su mənbələri