XƏBƏRLƏR

AZƏRBAYCAN

TƏBİƏT

Azərbaycanın təbiəti haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan ərazisinin əlverişli təbii-coğrafi mühiti hələ qədimdən insanların burada məskən salmasına şərait yaratmışdır...

Ətraflı

TARİX

İQTİSADİYYAT

Ümumi məlumat

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır...

Ətraflı

Sənaye

Müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı düşünülmüş mühüm proqramlardan biri də modern sənayeləşmədir. Son illərdə yeni dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilən uğurlu siyasət...

Ətraflı

Regional inkişaf

2003-cü ildən başlayaraq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın yeni iqtisadi siyasət strategiyası həyata keçirilməyə başladı. Dövlət başçısının prezidentlik fəaliyyətində verdiyi...

Ətraflı

MƏDƏNİYYƏT

CƏMİYYƏT

DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ

Ümumi məlumat

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir...

Ətraflı

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ

ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ

Ümumi məlumat

"Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" bölməsi bu problemin hərtərəfli öyrənilməsinə imkan verən səkkiz əsas yarımbölmədən ibarətdir...

Ətraflı

Erməni təcavüzü

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı iddiaları onların "Böyük Ermənistan" yaratmağa yönəlmiş strateji planlarının tərkib hissəsidir...

Ətraflı

Xocalı soyqırımı

Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının on illiyi...

Ətraflı